Nota prawna

Wszelkie prawa zastrzeżone – nota prawna

Podmiotem uprawnionym do domeny internetowej qclinic.me jest Sweet Home Spa Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą przy Al. płk. Władysława Beliny-Prażmowskiego 14 w Krakowie, zarejestrowana pod nr NIP: 6751718333.

Wszystkie materiały zamieszczone na stronie internetowej qclinic.me są objęte ochroną prawną. Dostęp do strony lub korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wszystkie poniższe warunki i zastrzeżenia oraz podlega odpowiednim przepisom prawa, a w szczególności:

 1. Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 z późn. zm.)
 2. Ustawie z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 poz.553 z późn. zm.)
 3. Ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 153 poz. 1503, z późn. zm)
 4. Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.)
 5. Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)
 6. Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. o ochronie praw do znaków towarowych i prawie do własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 z późn. zm.)

Zakaz powielania nazw i znaków towarowych

Wszelkie nazwy handlowe, loga, znaki towarowe wyświetlane w niniejszej witrynie podlegają ochronie prawnej na mocy ustawy. Użycie lub niewłaściwe użycie tych oznaczeń lub jakichkolwiek elementów treści i grafiki zawartej na niniejszej stronie jest stanowczo zabronione.

Zakaz kopiowania materiałów (znaków, treści i zasobów graficznych)

 1. Wszystkie zamieszczone na stronie materiały są chronione prawami autorskimi. Majątkowe prawa autorskie do materiałów umieszczonych na stronie przysługują wyłącznie Sweet Home Spa Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością.
 2. Strona qclinic.me służy do korzystania z zawartych w niej treści, znaków handlowych i zasobów graficznych wyłącznie na użytek własny, w celu pozyskania informacji o:ofercie, produktach, firmie oraz danych kontaktowych.
 3. Za wyjątkiem, gdy stwierdzono inaczej, żaden z zamieszczonych materiałów ani jego część nie może być: kopiowana, modyfikowana, dystrybuowana, publikowana, ładowana, wyświetlana, utrwalana ani wykorzystywana w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Sweet Home Spa Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością.
 4. Zabronione jest rozpowszechnianie opracowań zamieszczonych na stronie materiałów, powielanie lub rozpowszechnianie szaty graficznej lub jej elementów niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania. Zabronione jest umieszczanie tych materiałów lub ich części na jakimkolwiek innym serwerze.
 5. Zabronione jest umieszczanie odesłań do serwisu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów.
 6. Dozwolone jest posługiwanie się treściami zawartymi na stronie w zakresie dozwolonego użytku osobistego (nie komercyjnego), pod warunkiem, że materiały nie są modyfikowane i sposób ich wykorzystania nie narusza praw autorskich Sweet Home Spa Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością.
 7. Wszystkie nazwy, oznaczenia słowne, graficzne, słowno – graficzne i inne oznaczenia o charakterze odróżniającym, umieszczone na stronie, są o ile nie stwierdzono inaczej, znakami towarowymi lub innymi oznaczeniami podlegającymi ochronie prawnej. Korzystanie bądź używanie znaków i oznaczeń, o których mowa wyżej jest stanowczo zabronione, chyba że co innego wynika z postanowień zamieszczonych na niniejszej stronie.

Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w Kodeksie Karnym i Ustawie o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych.